CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TST

TST CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

Các nội dung thẩm tra thiết kế xây dựng

Trong xây dựng công trình thì quá trình thẩm tra thiết kế rất quan trọng. Tư vấn thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Cùng nhau tìm hiểu quy trình thẩm tra thiết kế, nội dung của thẩm tra thiết kế để hiểu rõ hơn và có các bước tiến hành được thuận lợi hơn nhé :

Các nội dung thẩm tra TKXD của Sở Xây dựng:

  1.     Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật: Kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế; kiểm tra điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế.
  2. Sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình.
  3.  Mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác, bao gồm: Sự phù hợp của giải pháp thiết kế nền - móng với đặc điểm địa chất công trình, kết cấu công trình và an toàn đối với các công trình lân cận; sự phù hợp của giải pháp kết cấu với thiết kế công trình, với kết quả khảo sát xây dựng và với công năng của công trình.
  4. Sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt (trong trường hợp thiết kế một bước).
  5. Sự hợp lý của thiết kế để đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình: Kiểm tra việc áp dụng đơn giá, định mức của dự toán; đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng.

Đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” :

  1.  Trường hợp Kết quả thẩm tra TKXD có kết luận đủ điều kiện để xem xét phê duyệt TKXD: Sở Xây dựng sẽ đóng dấu “Thiết kế đã thẩm tra” theo mẫu quy định, vào bộ bản vẽ TKKT hoặc TKBVTC và dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là hồ sơ TKXD). Thời gian thực hiện: trong thời gian nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quy trình này.

 

2. Trường hợp Kết quả thẩm tra TKXD có kết luận chưa đủ điều kiện để xem xét phê duyệt TKXD: Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn TKXD có trách nhiệm lập lại hồ sơ TKXD theo đúng quy định và theo ý kiến thẩm tra thiết kế của Sở Xây dựng (Sở Xây dựng lưu giữ bộ hồ sơ đã nộp để đối chứng). Thời gian thực hiện: chủ đầu tư có tối đa 15 ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ; Sở Xây dựng có tối đa thời gian nêu tại điểm c khoản 1 Điều 4 của Quy trình này kể từ ngày chủ đầu tư bổ sung hồ sơ TKXD, để thực hiện thẩm tra lại TKXD.

 

Nguồn : Các nội dung thẩm tra thiết kế xây dựng
 

Thống kê

MẠNG XÃ HỘI